ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടണോ ?

സാധാരണ പലർക്കും വരാവുന്ന സംശയം ആണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ.

വേണ്ട. ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്ലച്ച് ചവിട്ടരുത്. ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നത് ആകെ 2  കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആണ്.


1 )  ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ : ഒരു ഗിയറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഗിയറിലേക്കു മാറ്റുമ്പോൾ ക്ലച്ച് പിടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഗിയറിന്‍റെ പ്രവർത്തനം സ്മൂത്ത് ആവില്ല. പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗിയർ പൊട്ടിപ്പോകാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
2 ) വണ്ടി നിർത്തുവാൻ നേരത്ത് ക്ലച്ച് ചവിട്ടണം.

പക്ഷെ വണ്ടി ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങളും വരുന്നില്ല.


ചിലർക്ക് പകുതി ക്ലച്ച് ചവിട്ടി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും പാടില്ല. അധിക സമയം ക്ലച്ച് ചവിട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട  ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ വണ്ടി  ന്യൂട്രലിൽ ആക്കുക.

ക്ലച്ച് ഒരിക്കലും അധിക സമയം ചവിട്ടിപ്പിടിക്കാനായി ഡിസൈൻ ചെയ്തതല്ല.

                                                                                                                     --- ബൈജുരാജ് ( ശാസ്ത്രലോകം ) ---

No comments:

Post a Comment